Septembris ei loo

ALKOHOL JA KIRJANDUSLIK LOOVUS – SOOME KOGEMUS

Tiit Hennoste, Looming nr 8, 1986

Sellise pealkirjaga artikkel ilmus mullu ajakirjas “The Journal of Creative Behaviour” (nr. 2, lk. 120-136). Anja Koski-Jännes vaatleb seal, kuidas on alkohol seotud loomisprotsessiga. Aluseks on talle kirjanike eneste kogemused ja seletused, mis avaldatud ankeedivastustes oma loomeprotsessi kohta.

Uurimused näitavad, et mõned inimgrupid joovad liiga palju. Näiteks on Soomes diagnoositud kirjanike, näitlejate ja ajakirjanike hulgas alkoholismi kaks korda enam kui meeste hulgas üldiselt. Mitme suurkirjanikud on olnud tugevad joojad (Kivi, Leino, Sillanpää, Waltari). Küsimus alkoholi ja loovuse suhtest on vana ja seda on paljudest aspektidest uuritud. Kirjanike alkoholilembust on seostatud traditsiooniga, boheemliku elustiiliga, üksildusega. Alkoholis on nähtud alateadvuslike jõudude vabastajat, reaalusest erinevasse maailma viijat, aga ka vahendit, mille abil ülitundlik ego tõrjub tagasi hirme ja rahulolematust. Joomist on alati seotud selliste iseloomujoontega nagu emotsionaalne ebastabiilsus, kartlikkus, kalduvus meeleheitehoogudele ja enesetapmisele.

Loomisprotsessis tuuakse tavaliselt välja 4 faasi, mis on formuleeritud Graham Wallase poolt kaheksakümnendatel aastatel: preparatsioon, inkubatsioon, illuminatsioon ja verifikatsioon. Iga faasi kestus seejuures on individuaalne. See skeem puudutab ainult loomise produktiivset, mitte reproduktiivset külge. Ilma teatud taastumiseta pole aga pikaajaline produktiivsus võimalik. Seetõttu toob A. Koski-Jännes juurde restitutsioonifaasi, mille ajal toimub enese taastamine uueks loomeaktiivsuse tsükliks.

Preparatsioonifaasi saab vaadelda kaheti. Laias mõttes on see elukogemuste hankimine, kirjandusliku eneseväljenduse õppimine, enese identifitseerimine kirjanikuna. On autoreid, kes leiavad, et nad poleks saanudki kirjanikeks ilma alkoholita. Alkohol aitab saada teadlikuks reaalsuse erinevaist vormidest ja eralduda tavaelu mallidest. Enamik kirjanikke ei kõnele aga alkoholist, vaid kohvikuelust ja pidudest. Kunstikohvikud on elu- ja kirjanduskogemuse allikad. Seal saadakse tuttavaks vanade kirjanikega, luuakse sidemeid. Oluline on loominguline seltskond, kaaskirjanike ergutav kriitika, kirjanduse tegemise köögipoole nägemine. Rõhk on seega sotsiaalsetel kontaktidel, mida kohvikud ja alkohol hõlbustavad.

Kitsas mõttes on preparatsioonifaas konkreetse töö teema, probleemide jms. valimine, materjali kogumine ja organiseerimine. Siin mainitakse alkoholi harva. See on ka loomulik, sest planeerimine vajab tugevat kontsentratsiooni, mida alkohol nõrgestab. Aga on ka autoreid, kes kasutavad alkoholi teadlikult oma sisemiste ressursside mobiliseerimiseks.

Teisalt kõneldakse ka otseselt alkoholi vastu: ta teeb sotsiaalsed suhted pealiskaudseks, degenereerib inimest ja lihtsalt takistab kirjutamist.

Inkubatsioonifaasis pannakse töö tavaliselt teatud ajaks kõrvale. See on intensiivse elamise aeg. Tööst sel ajal teadlikult ei mõelda, teemad ja ideed kuhjuvad alateadvuses. Kuna sel faasil nähtavaid tulemusi pole, arvavad kirjanikud selle enamasti mitteloovaks ja ei kommenteeeri ka alkoholi osa selles. Olemasolevad andmed viitavad sageli tugevale vahelduvale joomisele. Kõige pingutavam on vahetult kirjutamiseelne aeg. Kirjanikud on sageli rahutud, kergesti ärrituvad. Stressi leevendatakse teadlikult alkoholiga. Ka peab alkohol paljude arvates aitama kaasa illuminatsioonihetke tekkimisele.

Teisalt kõneldakse alkoholist kui tealdikust eneselammutamisevahendist, kui pole suudetud leida töö otsustavaid ideid.

Illuminatsioonihetkel mõistab autor äkki midagi väga olulist oma töö kohta. Need mõistmishetked on ennustamatud ja seotud tugevate meeldivate elamustega. Üldlevinud usu järgi on väike alkoholiannus hea vahend illuminatsiooni stimuleerimiseks. Kõneldaks ka värskete ideede tulekust pärast pikemat joomisperioodi. Eksperimentaaluuringud on andnud vastuolulisi tulemusi. Üldjärelduseks võiks pakkuda, et soodsate tingimuste korral võib väike alkoholiannus aidata uute assotsiatsioonide või originaalsete ideede genereerimisel, kuid sama ajal väheneb nende ideede sobivus töö jaoks ja madaldub kvaliteet. Soomerootsi kirjanik Ch. Kihlman, kes on asja põhjalikult uurinud, väidab, et alkohol ei aita luua midagi uut, kuid võib aidata välja tuua süvateadvusest ideid, millele muidu on raske ligi pääseda. Igal juhul seovad paljud kirjanikud alkoholi kasutamise ja illuminatsiooni, kuid väga vähesed kasutavad alkoholi selle esilekutsumiseks.

Verifikatsioonifaas on tegelik kirjutamisprotsess. See on kõige kurnavam aeg nii vaimses kui füüsilises mõttes, samal ajal ka kõige distsiplineeritum, eriti romanistidel. Ülivaldavalt ei jooda selles faasis üldse, ka muidu tugevad joojad on siin ranged. Kui üldse juuakse, siis veidi töö algul, enese irrutamiseks välismaailmast, n.-ö. stardikiirenduseks.

Mittejoomist põhjendatakse sellega, et alkohol hävitab enesekontrolli, madaldab kirjutatu kvaliteeti, väsitab ja teeb kirjutusmasinaga trükkimise võimatuks.

Restitutsioonifaas on seotud nii päevase töötsükliga kui kogu vastava teose loomistsükliga. Esimesel juhul kasutatakse taastumiseks pärast tööd alkoholi. On ka grupp autoreid, kes teevad mõnenädalaste töötsüklite vahele paaripäevaseid joomispause enese tühjaksraputamiseks. Vähestel autoritel eisnevad sellised tahvlipuhastamised ka kogu töö lõpul. Oluline võib alkohol olla töö lõpetamisele järgneva depressiooni ja tühjuse leevendajana ning vahepeal lõtvunud sotsiaalsete kontaktide taastamise abistajana.

Kokku võttes: joomine kõigub koos loomisprotsessiga. Lisaks üldistele alkoholi tarvitamise põhjustele kasutavad kirjanikud seda ka spetsiifilistel eesmärkidel: enese eraldamiseks tavamaailmast, kogemuste hankimiseks, oma vaimsete ressursside mobiliseerimiseks.

Alkoholi kasutus on enam seotud loomise reproduktiivsete kui produktiivsete külgedega. Teadliku kontsentratsiooni aegadel jäetakse ta kõrvale, uute läbielamuste hankimisel ja alateadvusse takerdunute väljatoomisel aga kasutatakse. Nii tekivad vahetult enne ja pärast tegelikku kirjtuamisprotsessi suurjoomise perioodid, verifikatsioonifaasis aga ei jooda praktiliselt üldse. Oluline on, et kirjutamine põhineb oma vaimsete jõudude kasutamisel. Kui suurte alkoholikoguste tarvitamine halvendab kognitiivseid funktsioone rohkem kui korduv, kuid mõõdukas joomine. Situatsiooni komplitseerib veel see, et verbaalsed võimed ei nõrgene nii kergesti kui abstraktsioonivõime. Seetõttu ei märka paljud kirjanikud oma tunnetuse allakäiku enne, kui on juba hilja.

 

Advertisements